93e Algemene Jaarvergadering, d.d. 27 maart 2017, aanvang 20:00 uur

Beste leden,

Graag wil ik u uitnodigen voor de jaarvergadering op 27 maart 2017.
In de bijlagen vindt u de agenda, het jaarverslag van de secretaris en de notulen van de jaarvergadering van 2016.

Het financieel verslag over 2016 zal u later nog worden toegezonden.

Mocht u niet in staat zijn om deze vergadering bij te wonen, dan verneem ik dit graag van u. Echter hopen wij als bestuur op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,

Ralf van Vlokhoven
Secretaris Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststellen notulen najaarsvergadering van maandag 24 oktober 2016.
 4. Jaarverslag 2016 van de secretaris.
 5. Financieel verslag en begroting van de penningmeester.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Bestuursbeleid.
 8. Verkiezing bestuursleden (zie sub 8).
 9. Verkiezing leden kascommissie (zie sub 9).
 10. (Her-) benoeming leden permanente commissies.
 11. Commissies aan het woord.
 12. Genodigden aan het woord
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

Sub 8:   Volgens rooster zijn aftredend: Ralf van Vlokhoven, Paul Gielen en Tonnie van Heugten. Ralf van Vlokhoven en Paul Gielen hebben zich herkiesbaar gesteld, Tonnie van Heugten heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

Tonnie van Heugten stopt. Voor deze bestuursfunctie is momenteel nog geen vervanger.

Kandidaatstellingen door de leden moeten uiterlijk zeven dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een door de kandidaat getekende bereidverklaring en gesteund te worden door minimaal 13 leden, het geen uit hun handtekening en hun naam (in blokletters) moet blijken.

Sub 9:   De kascontrole commissie bestaat uit: Stèfan Verbakel, Theo Smits en Henk van Wetten.

Noud Janssen is reserve-lid. Reglementair aftredend is Stèfan Verbakel.